Latest Post

ၾကည့္ေသာသူသည္ျမင္၏ၾကည့္ေသာသူသည္ျမင္၏ (၃)

ယေန႕ေခတ္ကာလဆက္သြယ္ေရးစနစ္ရဲ႕လွ်င္ျမန္ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကိုစိတ္ဝင္စား 

ူတိုင္းဟာျမန္မာနိုင္ငံႏွင့့္္ပတ္သက္တဲ့သတင္းအမ်ားအျပားကိုတုိေတာင္းတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာဖတ္ရႈနိုင္ၿပီးျမန္မာနိုင္ငံအေျခအေနကိုနာရီပိုင္းမိနစ္ပိုင္းအတြင္းေလ့လာသိရွိနိုင္ပါတယ္၊ယၡဳရက္ပိုင္းလပိုင္းအတြင္းျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္အထူးျခားဆုံးႏွင့္အေရးအႀကီးဆုံးလႈပ္ရွားမႈသတင္းကေတာ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈသတင္းပဲျဖစ္ပါတယ္၊ျမန္မာနိုင္ငံမွာစစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေတာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္အဓိကလုိအပ္ခ်က္ကတာ့နိုင္ငံတကာကအသိအမွတ္ျပုထားတဲ့ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုအေျခခံၿပီးေရးဆဲြထားတ့ဲဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္၊လက္ရိွအေျခအေနကိုဂရုစိုက္ေလ့လာပါေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရပါ မယ္၊

ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားဟာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကိုထဲ့သြင္းစဥ္းစား ျခင္းမျပုပဲနိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုေနာင္လာမဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ေအာင္အခ်ိန္ယူၿပီးစိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါတယ္၊အဲဒီအခ်က္ေၾကာင့္အခုအခ်ိန္မွာ၂၀၀၈ခုအေျခခံဥပေဒဟာစစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီေဖၚေဆာင္ေရးလမ္းမွာႀကီးမားတဲ့အဟန့္အတားျဖစ္ေနပါတယ္၊

ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးတဲ့နိုင္ငံတိုင္းမွာျပည္သူေတြဟာမိမိတို႕ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးမဲ့အစိုးရကိုမိမိတို႕ကိုယ္တိုင္စိတ္တိုင္းက်ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးပါတယ္၊နိုင္ငံအာဏာဟာျပည္သူေတြရဲ႕လက္ထဲမွာရိွပါတယ္၊အဲဒီအခ်က္ကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ျပည္သူေတြမွာရပိုင္ခြင့္ရိွသလိုတာဝန္လည္းရိွပါတယ္၊ျပည္သူေတြဟာစစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီီစနစ္အေၾကာင္းတိက်စြာနားလည္ေအာင္ေလ့လာဖုိ႕လိုသလိုျပည္သူေတြကိုအမွန္တကယ္အက်ိဳးျပုမဲ့အစိုးရကိုျပည္သူေတြကမွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္နိုင္ဖုိ႕လုိတယ္ဆိုတဲ့ႀကီးမားတဲ့တာဝန္ရိွပါတယ္လက္ရိွ၊ျမန္မာနိုင္ငံတြင္စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစ နစ္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေရးလမ္းတြင္အဓိကအဟန္႕အတားျဖစ္ေနတဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုမျဖစ္မေနျပင္ဆင္ဖို႕လိုေၾကာင္းျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းသိရိွဖုိ႕အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္၂၀၀၈ခုအေျခခံဥပေဒေအာင္ျမင္စြာျပင္ဆင္နိုင္္ေရးအတြက္ျမန္မာျပည္သူအားလုံးတြင္ႀကီးမားတဲ့ တာဝန္ေရာက္္ရိွေနပါၿပီ။

လက္ရိွအရပ္သားတပိုင္းျမန္မာအစိုးရဟာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရနိုင္ငံအာာဏာကိုရယူခဲ့တဲ့အစိုးရျဖစ္တာေၾကာင့္၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုနည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးဆန္႕က်င္ ေနတာကိုျမန္မာျပည္သူေတြသိေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ဤကဲ့သို႕ၾကုံေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲကုိေလွ်ာ့မတြက္ဖို႕အေရးႀကီးပါတယ္၊သို႕ေပမဲ့လည္းအဲဒီအခက္အခဲကို၊ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္စည္းကမ္းရွိရိွညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္တခဲနက္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ေအာင္ျမင္
စြာေက်ာ္လႊားနိုင္ပါတယ္။

အခုလက္ရွိအေျခအေနကိုၾကည့္ပါက၊လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ျပည္သူတရပ္လုံးလိုလားတဲ့စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ျမန္မာနိုင္ငံမွာအမွန္တကယ္ေပၚေပါက္နိုင္ေရးအတြက္၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေပးဘို႕လက္ရိွျမန္မာအစုိးကိုျပတ္ျပတ္သားသားေတာင္းဆိုလွ်က္ရိွပါတယ္၊တခ်ိန္တည္းမွာပဲအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဟာလက္ရိွ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေပၚျပည္သူေတြထားရိွတဲ့ဆႏၵကိုသိရိွနိုင္ေရးအ တြက္ျမန္မာနိုင္ငံတဝွန္းလုံးသို႕အဖဲြ႕မ်ားေစလႊတ္ၿပီးျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႕ဆႏၵ ကိုေကာက္ယူေနပါတယ္၊အလားတူပင္ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကလဲစနစ္တက်စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာေနၾကပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္လက္ရွိက်ိဳးပမ္းေနတဲ့အရိွန္အဟုန္ကိုေတြ႕ျမင္ရတာအားရစရာေကာင္းပါတယ္၊သို႕ေပမဲ့ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္မလုံ ေလာက္ေသးဘူးလို႕ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္ပါတယ္၊အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ျမန္မာနိုင္ငံတဝွန္းလုံးမွာရွိၾက တဲ့ျမန္မာျပည္သူမ်ားဤ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွာယၡဳထက္ပိုမိုအင္အားေကာင္းစြာတခဲနက္ပါဝင္ဖို႕လိုေနေသးလို႕ပါပဲ၊အလားတူပင္ျပည္ပနိုင္ငံအသီးသီးတြင္ေရာက္ရိွေနၾကတဲ့ဗမာအပါအဝင္ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းသာမ်ားအားလုံးဟာလည္းအခုအခ်ိန္မွာျပည္တြင္းဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ၂၀၀၈ခု အေျခခံဥပေဒျပင္္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္္္ဟန္ခ်က္ညီညီပါဝင္လႈပ္ရွားၾကဖုိ႕လိုေနေသးတာကိုေတြ႕ေနရလို႕ပါပဲ၊

ယၡဳအခ်ိန္သည္ျမန္မာျပည္သူေတြစစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီစနစ္ေဖၚေဆာင္ရန္အလြန္အခြင့္အခါေကာင္းႏွင့္ၾကုံႀကိုက္ေနပါတယ္၊ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းသာမကနိုင္ငံတကာကပါအထူးေလးစားျခင္းခံရတဲ့ျပည္သူေတြဘက္ကမားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ဦးေဆာင္ေနတဲ့လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရိွေနပါၿပီ၊အျခားတဖက္မွာလည္းအရပ္သားတပိုင္းလက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံအစုိးရဟာသူတို႕ကုိယ္တိုင္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုသေဘာက်လက္ခံၿပီးလုိအပ္တဲ့ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကိုက်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို႕နိုင္ငံတကာ ကိုအထပ္ထပ္အလီလီေၾကျငာထားတဲ့အတြက္အဲဒီေၾကျငာခ်က္မ်ားအတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေအာင္ျပည္တြင္းဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္နိုင္္ငံတကာရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ဖိအားေပးျခင္းကိုခံ ေနရတဲ့အ ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံကိုနယ္ခ်ဲ႕အဂ္လိပ္လက္ေအာင္ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္က်ိဳးပမ္းခဲ့ၾကတုံးကအမ်ိဳးသားေခါင္း ေဆာင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ျမန္မာျပည္သူမ်ားဟာအဂၤလိပ္အခက္ဗမာ့အခ်က္ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပိုဒ္ကိုကိုင္စဲြၿပီးအသက္ေသြးေခ်ြးမ်ားကိုစေတးၿပီးရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံကိ်ဳးပမ္းခဲ့ၾကတယ္၊အဲဒီလိုျမန္မာေတြမေၾကာက္တန္းမရြံ႕တန္းတိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကလို႕၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာလြတ္လပ္တဲ့ျမန္မာနိုင္ငံအျဖစ္ေပၚထြန္းခဲ့တာပါ၊ထုိေခတ္ထုိအခါကျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕စည္းကမ္းရိွရိွညီညြတ္မႈရိွရိွနဲ႕ထိုက္တန္တဲ့ေပးဆပ္မႈ ေတြေၾကာင့္တန္္ဖိုးရိွလွတဲ့ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊အထက္တြင္ေဖၚျပထားတဲ့အေျခအေနမ်ားအရ၊၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းကိုလည္းယေန႕ေခတ္ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားၾကုံေတြ႕ေနရတဲ့အၾကတ္အတည္းအခက္အခဲကိုျမန္မာျပည္သူ ေတြေအာင္ျမင္စြာအကာင္အထည္ဖၚ ဆာင္ရြက္နိုင္တဲ့အခ်က္အျဖစ္ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္စည္းကမ္းရွိစြာညီညြတ္စြာတခဲနက္ပါဝင္လႈပ္ရွားရမ့ဲအခြင့္အခါေကာင္းေရာက္ပါၿပီ၊အခြင့္အခါေကာင္းမ်ားကိုထပ္တလဲလဲရရိွေလ့မရိွပါ၊ယၡဳရေတာင့္ရခဲရထားတဲ့အခြင့္အခါေကာင္းကိုယေန႕ေခတ္ျပည္တြင္ျပည္ပရိွျမန္မာမ်ားအားလုံးတာဝန္သိစြာျဖင့္လက္မလြတ္တန္းမွန္ကန္စြာအသုံးခ်ဖုိ႕အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္၊ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကိုခက္ခက္ခဲခဲျဖင့္အသက္ေသြးေခၽြးမ်ား ပါဝင္တဲ့ထုိက္တန္တဲ့ေပးဆပ္မႈမ်ားကိုအရင္းတည္ၿပီးရယူုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုေပးခဲ့တဲ့ေရွးေခတ္မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းမ်ားနည္းတူအခုဆင္ႏႊဲမဲ့ဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ယၡဳေခတ္ျပည္တြင္းျပည္ပရိွျမန္မာျပည္သူအားလုုံးအင္တိုက္အားတုိက္တခဲနက္ပါဝင္က်ိဳးပမ္းၾကပါလို႕တိုက္တြန္းဆႏၵျပုလိုက္ပါတယ္္

မင္းႀကီး(ဂ်ာမဏီ)
၂၀၁၃ခု-နိုဝင္ဘာလ(၂၀)ရက္
 

"ံHappy Burmese New Year 1376"

ံHappy Burmese New Year 1376"

မဂၤလာပါ ျမန္မာႏွစ္သစ္၁၃၇၆ခုႏွစ္မွာကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးႏွင့္အတူျမန္မာျပည္သူမ်ာအားလုံးကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာရႊြင္လန္းနိုင္ၾကပါေစ၊ျပည္သူအားလုံးလိုလားတဲ့တရားမွ်တမႈရိွေသာ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊သာယာဝေျပာေသာ၊စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးတဲ့အနာဂတ္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႀကီးကုိအျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္နိိင္ပါေစလို႕ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ ပါတယ္။

ကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္စြာ၊စည္းကမ္းရိွစြာျဖင့္အမိျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္ထိေရာက္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ႕……

 ဦးသန္းေအာင္ ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္
Burmese Canadian Network (B C N)
18 April 2014
Please visit the following link:
https://www.youtube.com/watch?v=pP6kvoo3Zss
 
 

A remarkable Canadian farming family the Bococks.

မဂၤလာပါကေနဒါေရာက္ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္လူသားျခင္းစာနာသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါကၽြန္ေတာ္
ရဲ႕မိသားစုႏွင့္အတူပူးတြဲေဆာင္ရြက္ခြင့္ရၿပီးႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ၾကာအလြန္ရင္းႏွီးတဲ့
အလြန္ထူးျခားစြာျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ထားရွိတဲ့The Bocock Family မိသားစု(ကေနဒီယန္မိသားစု) အေၾကာင္းေဖၚျပထားတဲ့သတင္းေကာင္းကိုကေနဒါဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအတုယူနိုင္ရန္
ေအာက္ပါဝက္ဆိုက္လင့္ကိုမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္၊

http://www.farmersdialogue.org/canadian-pioneers-bocock-family

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဦးသန္းေအာင္
ဥကၠဌ
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိုင္ငံ။
၂၀၁၄ခု၊ဧၿပီလ(၈)ရက္။

----------------------
Minglabah Friends

I want to share the information regarding Canadian Pioneers.
It is the true story about a remarkable Canadian farming family the Bococks.
Please visit the following The Farmers' Dialogue website at:

http://www.farmersdialogue.org/canadian-pioneers-bocock-family

Sincerely,

U Than Aung
President
Burmese Cultural Society of Alberta (B C S A)
Edmonton,AB
8 April 2014
 

Talk to Al Jazeera - Aung San Suu Kyi: 'There is no rule of law'

 

Urgent Campaign for Aung San Suu Kyi and Voices of Freedom

မဂၤလာပါကေနဒါေရာက္ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားၾကတဲ့ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

၂၅ႏွစ္ေျမာက္ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေငြရတုသဘင္အခန္းအနားမ်ားကိုျပည္ပနိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ကေနဒါနိုင္ငံႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႕တြင္ႀကီးက်ယ္ခန္းနားစြာက်င္းပခဲ့သည္သာမကျမန္မာနိုင္ငံရန္ကုန္ၿမို႕တြင္လည္းက်င္းပခဲ့ပါတယ္။အဆိုပါအခန္းအနားမ်ားတြင္အဓိကအက်ဆုံးအခ်က္အျဖစ္ဦးးစား ေပးတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တာကေတာ့ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္ေရးလမ္း ေၾကာင္းတြင္ႀကီးမားတဲ့အဟန္႕အတားျဖစ္ေနတဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕လက္ရိွအေျခအေနကိုၾကည့္ပါကျမန္မာျပည္သူအားလုံးအအတြက္ေလာေလာဆယ္အ ခ်ိန္တြင္ပထမဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္အေကာငအထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းဟာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ပါတယ္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့အမ်ိဳသားဒီမုိကေရဒီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဟာတနိုင္ငံလုံးသို႕အဖဲြ႕မ်ားေစလႊတ္ၿပီး၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုဘာေၾကာင့္အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ဖုိ႕လိုအပ္တယ္ဆိုတာျပည္သူမ်ားရွင္းရွင္းလင္းလင္းသေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ေဆြး ေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပေနတာကိုျပည္ တြင္းျပည္ ပသတင္းမ်ားအရသိရပါတယ္။

၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းဟာျမန္မာျပည္သူအားလုံး၊တနည္းအားျဖင့္ျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ပါတယ္၊ျမန္မာျပည္သူေတြအားလုံးညီညြတ္စြာစည္းကမ္းရိွစြာျဖင့္စုေပါင္း ႀကိုးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းျဖင့္သာေအာင္ျမင္ပါမည္၊တဦးေကာင္းတဖဲြ႕ေကာင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္မေအာင္ျမင္နိုင္ေၾကာင္းျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းတိတိက်က်သိဖို႕အထူးအေရးႀကီးပါတယ္၊ျမန္မာ တိုင္းျမန္မာတိုင္းဟာမည္သည့္ေနရာေရာက္ေရာက္တာဝန္သိသိျဖင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ ပါတယ္၊
အာလန္ကလဲ့မင္းဦးေဆာင္တဲ့ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားတဲ့စီမံခ်က္ဟာျမန္မာျပည္သူေတြ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚနိင္ေရးကိုတစိပ္တပိုင္းအားျဖင့္အ ေထာက္အကူျပုမည့့္စီမံခ်က္တခုျဖစ္ပါတယ္၊အမိနိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ မ်ားႏႈတ္ေတြ႕မဟုတ္လက္ေတြ႕သက္ေသျပရမည့္အခ်ိန္အခါေကာင္းကိုေရာက္ေနပါၿပီ။၂၀၀၈ခုအ ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္…
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားလုံးအခုအခ်ိန္မွာပါဝင္မေဆာင္ရြက္ရင္၊ဘယ္အိခ်ိန္မွာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ
ခင္ဗ်ားတို႕ကၽြန္ေတာ္တို႕ပါဝင္မေဆာင္ရြက္ရင္၊ဘယ္သူေတြေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ
ဆိုတဲ့ေမးခြန္းမ်ားကိုျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းရုိးရိုးသားသားေျဖၾကားၾကည့္ေစလိုပါတယ္။
ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားတဲ့စီမံခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ကေနဒါေရာက္ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကစံနမူနာအျဖစ္မိမိတို႕တဦးျခင္းအတိုင္းအတာအလုိက္အစြမ္းကုန္ကူညီပ့ံပိုးေပးၾကပါလို႕အထူးေမတၱာရပ္ခံတိုက္တြန္းလိုက္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
အစဥ္ေလးစားလွ်က္
ဦးသန္းေအာင္
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္
Member of Use Your Liberty Team
Use Your Liberty  is a global  crowdfunding campaign toproduce a Revolutionary new Film and eBook           

--------------------------------------
Dear all Burmese People living in Canada & Friends of Burma .
May I respectfully ask for a moment of your time to introduce you to an essential project.
We are in the final days of a campaign, titled - Use Your Liberty - to REFORM Burma's military -controlled Constitution - to UNBAN WOMEN from holding high office and to allow Daw Aung San Suu Kyi - a member of parliament - to run for President in the upcoming election.
The driving force of the campaign is a new film and book project titled, " Aung San Suu Kyi and Burma's Voices of Freedom," - that once funded, will be delivered freely - as dana - to every school, library, university and person in Burma, as well as to every leader of every country worldwide, with the hope of inspiring urgent support for constitutional reform in Burma. And "if there is no change to the Constitution," Daw Suu reminds us, "our country will have no real democracy."
This is the MOMENT in Burma's long struggle for freedom to STAND in solidarity and to ACT. Please watch the short video trailer for this project here or at the link below.
http://www.indiegogo.com/projects/use-your-liberty-help-us-make-the-film-burma-s-voices-of-freedom

If moved, and I hope you are, PLEASE unleash the full force of your generosity and financially contribute to this important project at this time.
Contributions can be made on the Use Your Liberty website (see below) either by credit card or pay pal. If anyone wishes to contribute to the campaign by personal bank cheque they can do so by making the cheque payable to 'WORLD DHARMA " and mail it to:

World Dharma

2768 West Broadway
Post Office Box 74709
Vancouver, BC, V6K 2G4 Canada
I am confident that once you see the video for this essential new book and film youwill be deeply moved to help fund this project and be part of history ... helping to bring Aung San Suu Kyi and 25 of Burma's most inspired voices of freedom to the world.
Thank you from a very deep place in my heart.
And thank you for your generous contribution at this time.
With metta .
U Than Aung
Coordinator,Burmese Canadian Network ( BCN )
Member of the Use Your Liberty Team
533 Buchanan Road T6R 2B7 CANADA
Email: thanaung1994@gmail.com
OR burmesecanadiannetwork @gmail.com
Use Your Liberty  is a global  crowdfunding campaign toproduce a Revolutionary new Film and eBook            

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ယိုယြင္းမႈ ေဆြးေႏြးခ်က္


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ယိုယြင္းမႈ ေဆြးေႏြးခ်က္
2013-12-15
အသံဖိုင္ နားေထာင္ရန္ႏွင့္ ရယူရန္ နားေထာင္ရန္အသံဖိုင္ယူရန္
အခုတစ္ပတ္ တနဂၤေႏြ စကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ကမာၻ႕က်န္းမာေရး ညီလာခံတစ္ရပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ယိုယြင္းအားေလ်ာ့ေနတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့တာကိုု အေျခခံၿပီး   ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ျပထားပါတယ္။
ဒီအစီအစဥ္မွာ  ပါဝင္ေဆြးေႏြးထားၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ မိသားစုဆရာဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းခဲ့ဖူးၾကတဲ့ လက္ရွိ NLD က်န္းမာေရးကြန္ရက္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္းနဲ႔ ကေနဒါနုိင္ငံ Alberta တကၠသိုလ္က ကထိက ေဒါက္တာ ခင္ေစာဝင္းတို႔   ျဖစ္ၾကပါတယ္။


http://www.rfa.org/burmese/commentaries/myanmar-poor-health-system-12152013100257.html
http://www.rfa.org/burmese/commentaries/myanmar-poor-health-system-12152013100257.html
 

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1